ສຶ່ງທີ່ຄວນຮູ້

ກ່ຽວກັບ ມຊ

ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມແນວທາງ ນະໂຍບາຍຂອງ ພັກ ແລະ ລັດຖະ ບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ- ສັງຄົມໃຫ້ກ້າວ ໜ້າ ແລະ ເຂັ້ມແຂງທຽບທັນ ກັບບັນດາ ປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະໃນ ໂລກ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີການພັດທະ ນາລະບົບ ການສຶກສາ ກໍ່ຄືການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ແລະການພັດ ທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ອອກຮັບ ໃຊ້ສັງຄົມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນະໂຍບາຍທາງດ້ານການພັດທະນາ ການສຶກສາ ຂອງພັກ ແລະລັດຖະບານຂອງ ສປປ.ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກກຳນົດຂື້ນ ໂດຍມີການບັບປຸງ ລະບົບໂຄງສ້າງ ການສຶກສາ ຊັ້ນສູງໃຫ້ມີຄຸນະພາບ ແລະເປັນເອກະພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຕາມແນວທາງ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ

ຈຶ່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ່ 50/ນຍ, ລົງວັນທີ 09/06/2005, ໂດຍການເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ເຂົ້າດ້ວຍກັນ ໃນປີ 1995, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 9 ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງຄື: ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ 2 ທັນວາ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນກະເສດຊັ້ນສູງນາບົງ, ໂຮງຮຽນປ່າໄມ້ຊັ້ນສູງດົງໂດກ, ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງຕາດທອງ, ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານຊັ້ນສູງ, ໂຮງຮຽນຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຊັ້ນສູງ ແລະໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັ້ນສູງໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຣນິກ.

ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງດັ່ງກ່າວໃນເມື່ອກ່ອນ ແມ່ນຂື້ນກັບບັນດາກະຊວງຕ່າງກັນ; ​ແຕ່ເມື່ອໄດ້ໂຮມເຂົ້າກັນ ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແລ້ວ ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວກໍ່ຂື້ນກັບການຊີ້ນຳຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເລີ່ມ ໄຂສົກຮຽນຄັ້ງປະຖົມມະເລີກໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996.

ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນວຽກງານ ການຮຽນການສອນຢ່າງເປັນລະບົບ ໃນເບື້ອງຕົ້ນເລີ່ມຈາກ 7 ຄະນະວິຊາ ແລະວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ມາຮອດປະຈຸບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວມາຕາມລຳດັບ. ປັດຈຸບັນ ປະກອບມີ 11 ຄະນະວິຊາ, 1 ຫໍສະໝຸດກາງ ແລະ 7 ສູນ, 9 ຫ້ອງການ. ນອກຈາກນີ້ມະຫາ ວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງຊາດ ຍັງມີໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນແລະຊົນເຜົ່າ ຊຶ່ງຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອເປັນຕົວ ແບບຂອງການສຶກສາໃໝ່ອີກດ້ວຍ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີໂອກາດຮຽນໄດ້ຕະຫຼອດຊີວິດ (Lifelong Eudcation), ແລະມີໂອກາດຮຽນໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳກັດວ່າ ຜູ້ຮຽນ ຈະຢູ່ໃສ ເວລາໃດກໍມີໂອກາດໄດ້ຮຽນນັ້ນ (Education for All), ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ ມ.ຊ ກຳລັງ ໄດ້ມີການກະກຽມລະບົບການສຶກສາເປີດ ແລະທາງໄກ ເພື່ອໄວ້ຮອງຮັບກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງ ທາງດ້ານການສຶກສາໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ອີກດ້ວຍ.

ມ.ຊ ກຳລັງຈະກາຍເປັນໜຶ່ງມະຫາວິທະຍາໄລສອງລະບົບ, ຄື 1/ ການສຶກສາແບບທົ່ວໄປ (Traditional Education) ​ແລະ​ 2/ ການ​ສຶກສາ​ເປີດ​ແລະ​ທາງ​ໄກ (Open and Distance Education) ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ.

ຈຸດໝາຍລວມ

1. ສ້າງນັກສຶກສາກາຍເປັນນັກວິທະຍາສາດມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈ, ມີຄຸນະພາບທາງດ້ານ ຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມສາມາດຢູ່ໃນລະດັບນຳໜ້າຂອງຊາດ ແລະໃຫ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.
2. ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ມີລະບົບບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສວ່ອງໄວ ກະທັດຮັດ ແລະມີຄວາມແນ່ນອນ.
3. ພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສະອາດ, ສີຂຽວ, ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ອຸປະກອນ ແລະເທັກໂນ ໂລຊີທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະທັນສະໄໝເພື່ອຮັບໃຊ້ການສຶກສາ.

ວິໄສທັດ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຈະກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັ້ນສູງທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທັນສະໄໝ ນຳໜ້າທາງດ້ານວິຊາການ ແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ-ເທັກໂນໂລຊີ ຢູ່ ສປປ. ລາວ, ມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ເປັນບ່ອນ ກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດ, ຈະລິຍະທຳ ແລະຄວາມຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານ ຈິດໃຈ ເພື່ອຕອບສະໜອງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນະພາບ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ພາລະບົດບາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

1. ສ້າງ ແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ກາຍເປັນນັກບໍລິຫານ, ນັກວິຊາການ,ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນະພາບ ທາງດ້ານຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະຄຸນສົມບັດ, ມີວິໄນ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະມີຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈໃຫ້ເປັນ ທີ່ຍອມຮັບຂອງສັງຄົມລາວ ແລະສາກົນ.
2. ດຳເນີນ ແລະສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດໃຫ້ມີມາດຕະຖານ ເພື່ອຕອບສະໜອງນະໂຍ ບາຍການພັດທະນາເສດຖະ ກິດສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະເຜີຍແຜ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາດ.
3. ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
4. ປົກປັກຮັກສາ ແລະເສີມຂະຫຍາຍວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ພ້ອມ ທັງມີການເລືອກເຟັ້ນ ແລະຮັບ ເອົາວັດທະນະທຳທີ່ກ້າວໜ້າ ແລະຍອດຍິ່ງຂອງສາກົນ.

ແຜນຍຸດທະສາດມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2011-2020

ເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍລວມ, ວິໄສທັດ ແລະພາລະບົດບາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃນການພັດທະນາຄຸນະພາບ ການສຶກສານັ້ນ ມຊ. ໄດ້ກຳນົດ 6 ຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາໃນແຕ່ລະດ້ານດັ່ງນີ້:
1. ພັດທະນາຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະນັກສຶກສາ.
2. ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ.
3. ພັດທະນາຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ.
4. ພັດທະນາຄຸນະພາບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະບໍລິການວິຊາການ.
5. ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ.
6. ພັດທະນາການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.

ແຜນຍຸດທະສາດແຕ່ລະດ້ານ

ແຜນຍຸດທະສາດທີ 1: ພັດທະນາຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະນັກສຶກສາ

-ແຜນງານທີ 1: ຍົກລະດັບໄລຍະສັ້ນ.
-ແຜນງານທີ 2: ຍົກລະດັບໄລຍະຍາວ.
-ແຜນງານທີ 3: ສ້າງກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາຄູ-ອາຈານ, ພະນັກງານ
-ແຜນງານທີ 4: ພັດທະນານັກສຶກສາ.

ແຜນຍຸດທະສາດທີ 2: ພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານ ແລະການຄຸ້ມຄອງ

-ແຜນງານທີ 5: ປັບປຸງໂຄງຮ່າງ ແລະກົນໄກການຈັດຕັ້ງໃຫ້ສອດຄ່ອງ.
-ແຜນງານທີ 6: ພັດທະນາ ແລະປັບປຸງລະບົບນິຕິກຳ.
-ແຜນງານທີ 7: ສ້າງການບໍລິຫານໃຫ້ທັນສະໄໝ.

ແຜນຍຸດທະສາດທີ 3: ພັດທະນາຄຸນະພາບການຮຽນ-ການສອນ

-ແຜນງານທີ 8: ສ້າງລະບົບກົນໄກວຽກງານປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ.
-ແຜນງານທີ 9: ປັບປຸງ ແລະສ້າງຫລັກສູດແຕ່ລະລະດັບຊັ້ນໃຫ້ໄດ້ມາດຖານໃກ້ຄຽງພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.
-ແຜນງານທີ 10: ສ້າງ ແລະປັບປຸງລະບົບການບລິຫານຄຸ້ມຄອງການຮຽນການສອນທີ່ມີລັກສະນະລວມສູນ ແລະທັນສະໄໝ.
-ແຜນງານທີ 11: ສ້າງ ແລະສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮຽນການສອນຕາມມາດຖານຂອງຫລັກສູດ.
-ແຜນງານທີ 12: ປັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະນຳໃຊ້ລະບົບການປະເມີນການຮຽນການສອນຕາມມາດຖານພາກພື້ນ ແລະສາກົນ.

ແຜນຍຸດທະສາດທີ 4: ພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະບໍລິການວິຊາການ

-ແຜນງານທີ 13: ສ້າງນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
-ແຜນງານທີ 14: ສ້າງສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະເຄືອຂ່າຍການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
-ແຜນງານທີ 15: ສ້າງຖານຂໍ້ມູນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
-ແຜນງານທີ 16: ຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.
-ແຜນງານທີ 17: ສົ່ງເສີມການບໍລິການວິຊາການ.

ແຜນຍຸດທະສາດທີ 5: ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

-ແຜນງານທີ 18: ປັບປຸງແຜນແມ່ບົດ ປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍ ມຊ, ກວດກາ ແລະກຳນົດເນື້ອທີ່ດິນ ເຂດແດນທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ແລະຈະພັດທະນາໃນອະນາຄົດ.
-ແຜນງານທີ 19: ປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງອາຄານສະຖານທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະໄດ້ມາດຕະຖານ.
-ແຜນງານທີ 20: ປັບປຸງ, ກໍ່ສ້າງອາຄານຫໍພັກຄູ, ອາຈານ ແລະນັກສຶກສາ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການດຳລົງຊີວິດ.
-ແຜນງານທີ 21: ປັບປຸງ, ສ້າງເສັ້ນທາງພາຍໃນແຕ່ລະຄະນະວິຊາ, ແຕ່ລະວິທະຍາເຂດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ.
-ແຜນງານທີ 22: ປັບປຸງ, ພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາໃຫ້ພຽງພໍ ແລະມີປະສິດທິຜົນໃນການນຳໃຊ້.
-ແຜນງານທີ 23: ສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍວິທະຍາເຂດຂອງແຕ່ລະຄະນະວິຊາຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະເໝາະສົມ.
-ແຜນງານທີ 24: ສ້າງວິທະຍາເຂດໃຫ້ເປັນພື້ນທີ່ສະຫງົບ, ສະອາດ ແລະສີຂຽວ.
-ແຜນງານທີ 25: ປົກປັກຮັກສາ ແລະພັດທະນາຊັບສິນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ໝັ້ນຄົງ.
-ແຜນງານທີ 26: ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ.

ແຜນຍຸດທະສາດທີ 6: ພັດທະນາການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ

-ແຜນງານທີ 27: ກຳນົດລະບຽບການການພົວພັນຮ່ວມມືພາຍໃນ.
-ແຜນງານທີ 28: ກຳນົດລະບຽບການການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນ.
-ແຜນງານທີ 29: ປັບປຸງກົນໄກການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະພາຍນອກໃຫ້ສອດຄ່ອງ.
-ແຜນງານທີ 30: ສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກຳວຽກງານການຮ່ວມມືພາຍໃນ ແລະພາຍນອກໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະສອດຄ່ອງ.
-ແຜນງານທີ 31: ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: